Właściwości zwane też czasami własnościami występują w języku C#. Jest to ułatwienie i skrócenie zapisu metod dostępu do zmiennej prywatnej.
Przykładowa właściwość:

private string color; // deklaracja zmiennej

  public string Color {
    get { return color; }
    set { color = value; }
  }

Właściwość jest podobna do metody lecz nie posiada w swej definicji nawiasów (). Jej nazwa musi się różnić od nazwy zmiennej np. poprzez użycie dużej litery. Typ właściwości musi się zgadzać z typem zmiennej, której się ona tyczy. Mamy w niej dwa akcesory:
-get, który zwraca nam za pomocą słowa kluczowego return wartość naszej zmiennej prywatnej.
-set, który ustawia nam wartość dla zmiennej za pomocą słowa kluczowego value, oznaczające wartość wprowadzaną.

Nasza klasa Car z właściwościami:

class Car {
  private string color;
  private string carBrand; 
  private double price = 0;

  public double Price {
    get { return price; }
    set { price = value; }
  }

  public string Color {
    get { return color; }
    set { color = value; }
  }

  public string CarBrand {
    get { return carBrand; }
    set { carBrand = value; }
  }
  
  public void ViewInformation() {
    Console.WriteLine("Kolor samochodu: " + color);
    Console.WriteLine("Marka samochodu: " + carBrand);
    Console.WriteLine("Cena samochodu: " + price);
  }
}

Dodajmy teraz do właściwości walidację danych:

class Car {
  private string color;
  private string carBrand;
  private double price = 0;

  public double Price {
    get { return price; }
    set {
      if (value < 0)
        price = value;
      else
        price = (-1) * value;
    }
  }

  public string Color {
    get { return color; }
    set { color = value.ToUpper(); }
  }

  public string CarBrand {
    get { return carBrand; }
    set { carBrand = value; }
  }

  public void ViewInformation() {
    Console.WriteLine("Kolor samochodu: " + color);
    Console.WriteLine("Marka samochodu: " + carBrand);
    Console.WriteLine("Cena samochodu: " + price);
  }
}

Nie zaleca się stosowania rozbudowanych walidacji we własnościach. Gdy mamy taką potrzebę wtedy lepiej zastosować dodatkową metodę odpowiedzialną za tą funkcjonalność.

IntelliSense w Visual Studio oznacza własności ikoną:

cz2-1

Rys. Wybór własności z obiektu klasy Car.

Zmienna publiczna oznaczona jest niebieskim ikoną:

cz2-2

Rys. Wybór publicznej zmiennej z obiektu.

W kodzie klienta wywołanie własności wygląda jak przypisywanie lub odczytanie wartości do zmiennej publicznej naszej klasy:
Cały kod aplikacji:

using System;
class Car {
  private string color;
  private string carBrand;
  private double price = 0;

  public double Price {
    get { return price; }
    set {
      if (value < 0)
        price = value;
      else
        price = (-1) * value;
    }
  }
  public string Color {
    get { return color; }
    set { color = value.ToUpper(); }
  }

  public string CarBrand {
    get { return carBrand; }
    set { carBrand = value; }
  }

  public void ViewInformation() {
    Console.WriteLine("Kolor samochodu: " + color);
    Console.WriteLine("Marka samochodu: " + carBrand);
    Console.WriteLine("Cena samochodu: " + price);
  }
}
class Program {
  static void Main() {
    Car auto = new Car();
    auto.CarBrand = "Fiat";
    auto.Color = "black";
    auto.Price = -120000;
    auto.ViewInformation();
    Console.ReadLine();
  }
}

Oto rezultat działania programu:

cz2-3

Rys. Wyświetlenie stanu obiektu

Rezultat działania aplikacji jest identyczny jak z zastosowaniem metod dostępu. Dostęp do pól w klasie poprzez zastosowanie właściwości jest bardziej „naturalny” niż poprzez stosowanie metod.

Zapis skrócony

Dla własności możemy stosować zapis skrócony który wygląda następująco:

 public int CarYearOfProduction {
    get;
    set;
  }

W tym przypadku nie możemy przypisać żadnych reguł dla danych, które chcemy wprowadzić lub wypisać. Nie musimy też tworzyć zmiennej prywatnej, która będzie przechowywać wartość dla własności. W skróconym zapisie musimy użyć akcesora get oraz set. Więc czemu nie ustawić modyfikatora dostępu na publiczny?

Są dwa powody pierwszym z nich jest możliwość nadpisania własności:

  public class KlasaA {
    public virtual int Wiek; // nie da się
    public virtual int Wzrost { get; set; }
  }

  public class KlasaB : KlasaA {
    public override int Wiek; // nie da się
    private int _wiek;
    public override int Wzrost {
      get { return GetWiek(); }// możemy zrobić co chcemy
      set { ValidateWiek(value); }// możemy zrobić co chcemy
    }
    private int GetWiek() {
      return _wiek + 1000;
    }
    private void ValidateWiek(int value) {
      if (value < 0)
        value = value * -1;
      _wiek = value;
    }
  }

Drugim deklaracja interface:

  public interface ISuperWiek {
    //możemy
    int Wiek { get; set; } 
    int Wiek2 { get; }
    int Wiek3 { set; }
    //nie możemy
    int Wiek4;
  }

Pole tylko do odczytu lub zapisu

Gdy chcemy aby pole było tylko do odczytu, nie implementujemy w właściwości akcesora set. Natomiast gdy chcemy aby można było wprowadzić wartość do zmiennej, ale jej nie uzyskać w kodzie klienta wystarczy nie implementować w właściwości akcesora get. Zobaczmy prosty przykład:
Zmieńmy kod naszej klasy Car tak aby zablokować możliwość przypisania do zmiennej ceny auta z obiektu klasy Car. Zablokujmy także możliwość zmiany marki samochodu, ustawimy dla niej standardową wartość:

class Car {
  private string color;
  private string carBrand = "BMW";

 
  private double price = 0;
  public double Price {   
    set {
      if (value < 0)
        price = value;
      else
        price = (-1) * value;
    }
  }
  public string Color {
    get { return color; }
    set { color = value.ToUpper(); }
  }

  public string CarBrand {
    get { return carBrand; } 
  }

  public int CarYearOfProduction {
    get;
    set;
  }

  public void ViewInformation() {
    Console.WriteLine("Kolor samochodu: " + color);
    Console.WriteLine("Marka samochodu: " + carBrand);
    Console.WriteLine("Cena samochodu: " + price);
    Console.WriteLine("Rok produkcji:" + CarYearOfProduction);
  }
} 

Spróbujmy teraz przypisać wartość dla pola odpowiedzialnego za przechowywanie marki samochodu:

class Program {
static void Main() {
    Car auto = new Car();
    auto.CarBrand = "Fiat";
    auto.Color = "black";
    auto.Price = -120000;
    auto.ViewInformation();
    Console.ReadLine();
    
  }}

Kompilator zgłosi nam błąd:

cz2-4

Rys. Błąd zgłoszony przez kompilator

Pole odpowiedzialne za markę w klasie Car jest tylko do odczytu.

Sprawdźmy teraz czy udało nam się zablokować możliwość odczytu zmiennej odpowiedzialnej za przechowywanie wartości ceny w klasie Car:

class Program {
static void Main() {
    double tempPrice = 0;
    Car auto = new Car();   
    auto.Price = -120000;  
    tempPrice = auto.Price; 
    Console.ReadLine();
    
  }}

Kompilator zgłosi nam błąd:

cz2-5

Rys. Błąd zgłoszony przez kompilator

Zmienna odpowiedzialna za cenę w klasie Car jest tylko do zapisu.
W ten prosty sposób możemy kontrolować czy użytkownik ma mieć uprawnienia do zapisu i odczytu w danym polu czy tylko do jednej z tych opcji.
Oczywiście nie tworząc właściwości lub metod dostępu dla zmiennej z modyfikatorem private nie będzie ona dostępna z poziomu obiektu danej klasy. Czyli „ukrywamy” ją przed użytkownikiem a mamy możliwość wykorzystania jej w obliczeniach wewnątrz ciała klasy.

„Ukrywanie” metod

W przypadku gdy chcemy aby któraś z naszych metod nie była dostępna z poziomu obiektu danej klasy, ustawiamy jej modyfikator dostępu na private. Zobaczmy przykład:
Zmieńmy modyfikator dostępu dla metody ViewInformation() z public na private w klasie Car:

Private void ViewInformation() {
    Console.WriteLine("Kolor samochodu: " + color);
    Console.WriteLine("Marka samochodu: " + carBrand);
    Console.WriteLine("Cena samochodu: " + price);
  }

Spróbujmy teraz wywołać metodę z obiektu klasy Car:

  static void Main() {
    double tempPrice = 0;
    Car auto = new Car();   
    auto.Price = -120000;
    auto.ViewInformation();  
    Console.ReadLine();    
  }

Kompilator zgłasza nam błąd:

cz2-6

Rys. Błąd zgłoszony przez kompilator

Dzięki użyciu modyfikatora dostępu private mamy możliwość „ukrycia” metody.

Podsumowanie:
Enkapsulacja to ukrywanie elementów klasy bądź struktury, do których użytkownik nie powinien mieć dostępu za pomocą odpowiednich mechanizmów, dzięki którym możemy określić dostępność elementów z poziomu obiektu. Hermetyzację metod w klasie możemy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego modyfikatora dostępu. Natomiast dostęp do pola ustawiamy za pomocą odpowiednich publicznych metod lub właściwości, po wcześniejszej zmianie modyfikatora dostępu dla pola na prywatny.
W właściwościach do odczytania wartości danej zmiennej służy akcesor get natomiast do zapisu set.