Metoda ToUpper()

Metoda ToUpper() zmienia wszystkie znaki w zmiennej typu string na duże.
Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    string a = "napis";    
    Console.WriteLine("Wartość zmiennej a:" + a);  
    Console.WriteLine("Wartość zmiennej a po użyciu metody ToUpper(): " + a.ToUpper());
    Console.ReadLine();
    
  }
}

Zobaczmy rezultat działania aplikacji:

Metody klasa String

Rys. Wyświetlenie wartości zmiennej a po użyciu metody ToUpper()

Metoda ToLower()

Metoda ToLower() zmienia wszystkie znaki w zmiennej typu string na małe.
Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    string a = "NAPIS";    
    Console.WriteLine("Wartość zmiennej a:" + a);
    Console.WriteLine("Wartość zmiennej a po użyciu metody ToLower(): " + a.ToLower());
    Console.ReadLine();
    
  }
}

Zobaczmy rezultat działania aplikacji:

Metody klasa String

Rys. Wyświetlenie wartości zmiennej a po użyciu metody ToLower()

Metoda StartWidtch()

Metoda StartWidtch() sprawdza czy wartość zmiennej lub wyrażenia zaczyna się od ciągu znaków podanym w parametrze metody. Zwracana przez metodę jest wartość typu bool.
Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    string a = "napis";    
    Console.WriteLine("Wartość zmiennej a:" + a);
    Console.WriteLine("Wartość zwracana przez metodę StartWidtch():" + a.StartsWith("nap"));
    Console.ReadLine();    
  }
}

Zobaczmy rezultat działania aplikacji:

Metody klasa String

Rys. Wyświetlenie wartości zwracanej przez metodę StartWidtch();

Zmienna typu string o nazwie a zaczyna się od łańcucha znaków podanym w parametrze metody, zatem została zwrócona wartość true.

Metoda EndsWidtch()

Metoda EndsWidtch() sprawdza czy wartość zmiennej lub wyrażenia kończy się na ciągu znaków podanym w parametrze metody. Zwracana przez metodę jest wartość typu bool.
Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    string a = "napis";    
    Console.WriteLine("Wartość zmiennej a:" + a);
    Console.WriteLine("Wartość zwracana przez metodę EndsWidtch():" + a.EndsWith("iss"));
    Console.ReadLine();    
  }
}

Zobaczmy rezultat działania aplikacji:

Metody klasa String

Rys. Wyświetlenie wartości zwracanej przez metodę EndsWidtch();

Zmienna typu string o nazwie a nie kończy się łańcuchem znaków podanym w parametrze metody EndsWidtch() dlatego została zwrócona wartość false.

Metoda Replace()

Metoda Replace() zamienia znaki wpisane, zawarte w parametrze metody w wartości zmiennej typu string. W pierwszym parametrze wpisujemy znaki jakie chcemy zmienić. W drugim parametrze wpisujemy nowy ciąg znaków. Metoda zwraca zmienioną wartość typu string.
Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    string a = "napis1 i napis2";    
    Console.WriteLine("Wartość zmiennej a:" + a);
    Console.WriteLine("Wartość zwracana przez metodę Replace():" + a.Replace("nap","zzz"));
    Console.ReadLine();    
  }
}

Rezultat działania aplikacji:

Metody klasa String

Rys. Wyświetlenie wartości zwracanej przez metodę Replace();

Używając metodę Replace(”nap”,”zzz”) zmieniamy w zmiennej o nazwie a znaki ”nap” na znaki ”zzz”.
Poprzez wpisanie odpowiednich parametrów w tej metodzie możemy usunąć białe znaki z ciągu znaków. Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    string a = "napis1    napis2";    
    Console.WriteLine("Wartość zmiennej a:" + a);
    Console.WriteLine("Wartość zwracana przez metodę Replace():" + a.Replace(" ",""));
    Console.ReadLine();    
  }
}

Rezultat działania aplikacji:

Metody klasa String

Rys. Wyświetlenie wartości zwracanej przez metodę Replace();

W przeciwieństwie do metody Trim() metoda Replace(” ”, ””) usunęła białe znaki ze środka łańcucha znaków.

Metoda Remove()

Metoda Remove() usuwa podaną ilość znaków od wybranego przez nas miejsca podanego w formie indeksu pozycji w łańcuchu znaków. Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    string a = "napis";
    Console.WriteLine("wartość zmiennej a:"+ a);
    Console.WriteLine("wartość zmiennej a po użyciu metody Remove(2,2) : " + a.Remove(2, 2)); 
    Console.ReadLine();
    
  }
}

W metodzie Main() zadeklarowałem zmienną typu string o nazwie a. Nadałem jej wartość i wyświetliłem ją na ekranie. Następnie użyłem metody Remove() z parametrami. Pierwszy z nich oznacza od którego indeksu metoda ma zacząć usuwanie znaku. Drugi parametr oznacza ile znaków ma zostać usunięte. Użyłem jako pierwszego parametru liczby 2 czyli usunięte zostaną znaki od trzeciego (indeks zaczyna się od 0). Jako drugiego parametru także użyłem liczby 2 czyli zostaną usunięte dwa znaki.
Zobaczmy rezultat działania aplikacji:

Metody klasa String

Rys. Wyświetlenie zmiennej po użyciu metody Remove()

A co się stanie w przypadku gdy podamy tylko jeden parametr?
Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    string a = "napis";
    Console.WriteLine("wartość zmiennej a:"+ a);
    Console.WriteLine("wartość zmiennej a po użyciu metody Remove(2) : " + a.Remove(2)); 
    Console.ReadLine();
    
  }
}

Zobaczmy rezultat działania aplikacji:

Metody klasa String

Rys. Wyświetlenie zmiennej po użyciu metody Remove()

Po podaniu jednego parametru zostaną usunięte wszystkie znaki, które występują po podanym indeksie.

Metoda Split()

Metoda Split() zwraca tablice typu string. Rozdziela ona wartość zmiennej na pojedyncze łańcuchy znaków. Znak lub znaki według których chcemy rozdzielać wartość zmiennej zapisujemy w parametrze metody. Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    string a = "napis1 napis2 napis3";    
    Console.WriteLine("Wartość zmiennej a:" + a);
    string[] napisy = a.Split(' ');
    foreach (string napis in napisy) {
      Console.WriteLine("Napis: "+ napis );
    }
    
    Console.ReadLine();    
  }
} 

W Metodzie Main() zadeklarowałem zmienną typu string o nazwie a, przypisałem jej wartość. Następnie wyświetliłem jej wartość na ekranie. W kolejnym kroku zadeklarowałem tablicę typu string o nazwie napisy nadałem jej wartość wykorzystując metodę Split. Metoda ta rozdzieli łańcuch znaków o nazwie a. Znak, który rozdzieli wartość zmiennej to ‘ ‘(Spacja). Następnie w pętli foreach wyświetlam kolejno nowe łańcuchy znaków z tablicy typu string o nazwie napisy.
Rezultat działania aplikacji:

Metody klasa String

Rys. Wyświetlenie tablicy typu string.

Metoda Split() rozdzieliła wartość zmiennej a. Wartości zostały zapisane w tablicy typu string o nazwie napisy.
W tym przykładzie użyłem pojęć: tablica, pętla. Będą one omawiane w kolejnych wpisach.

Metoda Substring()

Metoda ta ma za zadanie pobranie ciągu ze zmiennej lub wyrażenia typu string. Możemy wywołać tą metodę z dwoma lub jednym parametrem wejściowym:
– wywołując metodę z jednym parametrem wejściowym określamy wartość indeksu od którego ma powstać nowy łańcuch np. zmienna.Substring(10)- nowy łańcuch powstanie od 11 znaku (numeracja zaczyna się od 0) wartości zmiennej.
– wywołując metodę z dwoma parametrami w pierwszym podajemy wartość indeksu od którego ma powstać nowy łańcucha, a w drugiej ile znaków ma zostać przeniesione do nowego łańcucha np. zmienna.Substring(10,3)- nowy łańcuch powstanie od 11 znaku (numeracja zaczyna się od 0) i będzie zawierał 3 znaki z wartości zmiennej.
Zobaczmy przykład:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    string a = "napis1 napis2 napis3";    
    Console.WriteLine("Wartość zmiennej a:" + a);
    Console.WriteLine("Tworzymy nowy ciąg znaków z zmiennej a używając metody Substring():");
    Console.WriteLine(a.Substring(6));
    Console.ReadLine();    
  }
}

W metodzie Main() zadeklarowałem zmienną typu string o nazwie a nadałem jej wartość, następnie wyświetliłem ją na ekranie. Za pomocą metody Substring() uzyskam nowy łańcuch znaków. Będzie on częścią wartości ze zmiennej a od indeksu 6. Zobaczmy rezultat działania aplikacji:

Metody klasa String

Rys. Użycie metody Substring()

Zobaczmy przykład z dwoma parametrami wejściowymi:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    string a = "napis1 napis2 napis3";    
    Console.WriteLine("Wartość zmiennej a:" + a);
    Console.WriteLine("Tworzymy nowy ciąg znaków z zmiennej a używając metody Substring():");
    Console.WriteLine(a.Substring(7,6));
    Console.ReadLine();    
  }
} 

W metodzie Main() zadeklarowałem zmienną typu string o nazwie a nadałem jej wartość, następnie wyświetliłem ją na ekranie. Za pomocą metody Substring() uzyskam nowy łańcuch znaków. Będzie on częścią wartości z zmiennej a od indeksu 6 i będzie zawierał 7 znaków. Zobaczmy rezultat działania aplikacji:

Metody klasa String
Rys. Użycie metody Substring()