W języku C# jak w innych językach są zdefiniowane wewnętrzne typy danych, które wyrażają zmienne lokalne, stałe oraz wyrażenia odnoszące się do wartości. Ponadto w każdej metodzie musimy określić typ dla wartości zwracanej jak i dla parametrów wejściowych. Możemy tworzyć własne typy lub korzystać z wbudowanych.
Wszystkie typy znajdują się w przestrzeni nazw System. Każdy z nich jest klasą, która posiada własne metody. Typy wbudowane są reprezentowane przez słowa kluczowe. Jest to ich skrócony zapis.

Zobaczmy przykład:
Stwórzmy zmienną typu Boolean, która przechowuje wartość true lub false.

using System;
class Program {
  static void Main() {
    System.Boolean zmienna = new System.Boolean();
    zmienna = false;
    Console.WriteLine(zmienna);
    Console.ReadLine();
  }
}

Po skompilowaniu zobaczymy:

Rezultat działania aplikacji

Rys. Wynik działania naszej aplikacji.

Ten sam zapis możemy skrócić używając słowa kluczowego. Zobaczmy:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    bool zmienna = false;
    Console.WriteLine(zmienna);
    Console.ReadLine();
  }
}

Po skompilowaniu zobaczymy:

Rezultat działania aplikacji
Rys. Wynik działania naszej aplikacji.

Jak widzimy posługując się słowem kluczowym otrzymaliśmy identyczny rezultat, dodatkowo skróciliśmy kod i zwiększyliśmy jego przejrzystość.
Typy wbudowane są standardowymi typami danych środowiska. NET dzielą się na dwa podstawowe rodzaje:
-typy wartościowe
-typy referencyjne.
Każdy typ reprezentuje pewien rodzaj danych, oraz ma ograniczony zakres.

Podstawowe typy wartościowe

– System.Boolean – reprezentuje prawdę lub fałsz- skrócony zapis bool
System.Sbyte -8 bitowa liczba ze znakiem (od -128 do 127)– słowo kluczowe sbyte
– System.Byte – 8 bitowa liczba bez znaku (od 0 do 255)- słowo kluczowe byte
– System.Int16 – 16 bitowa liczba ze znakiem (od -32 768 do 32 767) – słowo kluczowe – short
System.UInt16 – 16 bitowa liczba bez znaku (od 0 do 65 535) – słowo kluczowe ushort
– System.Int32– 32 bitowa liczba ze znakiem (od -2 147 483 648 do 2 147 483 647) – słowo kluczowe int
System.UInt32 – 32 bitowa liczba bez znaku (od 0 do 4 294 967 295) – słowo kluczowe uint
– System.Int64– 64 bitowa liczba ze znakiem (od -9 223 372 036 854 775 808 do 9 223 372 036 854 775 807) –słowo kluczowe long
System.Single – 32 bitowa liczba zmiennoprzecinkowa (od – 3, 402823E38 do 3, 402823E38) – słowo kluczowe float
System.Double – 64 bitowa liczba zmiennoprzecinkowa (od – 1.79769313486232e308 do 1.79769313486232e308)- słowo kluczowe double
– System.Decimal– 128 bitowa liczba zmiennoprzecinkowa ((od -7.9 x 1028 do 7.9 x 1028) / (100 to 28)) – słowo kluczowe decimal
System.Char – 16 bitowy znak Unicode (od U+0000 do U+ffff) – słowo kluczowe char

Podstawowe typy referencyjne

System.String– przechowuje zbiór znaków Unicode(ograniczony pamięcią )- skrócony zapis string
System.Obiect – przechowuje dowolny typ danych w zmiennej obiektowej(klasa bazowa wszystkich typów) – zapis skrócony object
Możemy tworzyć własne typy oparte o słowo kluczowe:
struct – typ wartościowy
class – typ referencyjny
enum – typ referencyjny

Wyświetlenie zakresu

Nie musimy się uczyć na pamięć zakresu dla danego typu danych. W prosty sposób możemy go wyświetlić na konsoli.

Zobaczmy przykład:
Napiszemy prostą aplikację konsolową, która wyświetli nam zakresy dla wybranych typów danych:

using System;
class Program {
  static void Main() {
    Console.WriteLine("Zakres int16 min: " + Int16.MinValue + " max: " + Int16.MaxValue);
    Console.WriteLine("Zakres int32 min: " + Int32.MinValue + " max: " + Int32.MaxValue);
    Console.WriteLine("Zakres int64 min: " + Int64.MinValue + " max: " + Int64.MaxValue);
    Console.WriteLine("Zakres float min: " + float.MinValue + " max: " + float.MaxValue);
    Console.WriteLine("Zakres double min: " + double.MinValue + " max: " + double.MaxValue);
    Console.WriteLine("Zakres decimal min: " + decimal.MinValue + " max: " + decimal.MaxValue);
    Console.ReadLine();
  }
} }
}

Efekt działania naszej prostej aplikacji:

Wyświetlenie wartości min i max dla wybranych typów danych

Rys. Wyświetlenie wartości min i max dla wybranych typów danych

Zaczynając naukę z programowaniem musimy nauczyć się używania właściwych typów danych. Nie musimy jednak przejmować się zapamiętywaniem zakresów, możemy w łatwy sposób wyświetlić te dane.