Podstawą w programowaniu jest nauczenie się deklarowania i inicjowania zmiennych. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia sobie czym jest zmienna. Jest ona obszarem w pamięci, o określonym typie. Zmienna ma swoją wartość, która może w trakcie działania aplikacji ulegnąć zmianie. Deklarowanie zmiennej polega na podaniu jej typu oraz nazwy.
Zobaczmy przykład:

 class Program {
  static void Main() {
   int liczba1; 
  }
 }

Nasza zmienna liczba1 jest typu int. W tej chwili nie możemy z nią zasadniczo nic zrobić ponieważ jest ona nie zainicjalizowana. Kompilator, ma informację, że w dalszym fragmencie metody Main(), może być wykorzystana zmienna typu int o nazwie liczba1. Zarezerwuje ilość potrzebnej pamięci. Lecz nie zna jej wartości.

Inicjowanie polega na nadaniu wartości zmiennej. Gdy spróbujemy użyć zmiennej bez przypisanej wartości kompilator zgłosi nam błąd.

Zobaczmy przykład:

class Program {
 static void Main() {
  int liczba1;
  int liczba2 = liczba1; 
  }
 }

Zadeklarowaliśmy nową zmienną typu int. Nadaliśmy jej nazwę liczba2. Próbujemy nadać jej wartość, która jest równa wartości zmiennej liczba1. Przez to, że liczba1 nie jest zainicjowana kompilator zgłasza nam następujący błąd:

Zmienne rys1

Rys. Błąd zgłoszony przez kompilator.

Pozbędziemy się go poprzez zainicjowanie zmiennej o nazwie liczba1. Zróbmy to nadajmy jej wartość a następni wypiszmy w ją na ekranie:

class Program {
 static void Main() {
  int liczba1 = 2;
  int liczba2 = liczba1;
  Console.WriteLine("zmienna typu int o nazwie liczba1 ma wartość:" +liczba1);
  Console.WriteLine("zmienna typu int o nazwie liczba2 ma wartość:" + liczba2);
  Console.ReadLine();
 }
}

Oto rezultat działania naszej prostej aplikacji:

Zmienne rys2

Rys. Wyświetlenie wartości naszych zmiennych

Jeżeli chcemy zadeklarować kilka zmiennych tego samego typu możemy to zrobić w jednym poleceniu:

class Program {
 static void Main() {
  int liczba1, liczba2, liczba3;
  }
 }

Możemy je zainicjować w jednym wierszu:

class Program { 
 static void Main() {
   int liczba1=1, liczba2=2, liczba3=3; 
 } 
} 

Ciekawostka:
Wszystkie wewnętrzne typy danych posiadają swój domyślny konstruktor. Dzięki niemu możemy je tworzyć za pomocą słowa kluczowego new. Zobaczmy przykład:

class Program {
 static void Main() {
  int liczba1 = new int();
  bool war = new bool();
  DateTime Data = new DateTime();
  double liczba2 = new double();
  Console.WriteLine("Wartość uzyskana dzięki domyślnemu konstruktorowi dla:");
  Console.WriteLine("- typu int " +liczba1);
  Console.WriteLine("- typu bool " +war);
  Console.WriteLine("- typu DateTime " +Data);
  Console.WriteLine("- typu double " +liczba2);
  Console.ReadLine();
 }
}

Efekt działania naszej aplikacji:

Zmienne rys3

Rys. Wartości uzyskane dzięki konstruktorowi domyślnemu.

Czym dokładnie jest konstruktor domyślny omówię w przyszłości.